ஜாங்கிரி

ஜாங்கிரி

பாலக் - வெண்டைக்காய் மோர்க்குழம்பு

பாலக் – வெண்டைக்காய் மோர்க்குழம்பு

தேங்காய்ப்பால் சாதம்

தேங்காய்ப்பால் சாதம்

வெஜ் கோகனட் ரைஸ்

வெஜ் கோகனட் ரைஸ்

மின்ட் ரைஸ்

மின்ட் ரைஸ்

milagu morekozhambu

மிளகு மோர்க்குழம்பு

மிளகு மோர்க்குழம்பு Print Recipe CourseKuzhambu KeywordLunch Side Dish, Milagu More Kozhambu, தமிழ்நாடு ரெசிபிஸ் Servings Prep Time 3 people 15 minutes…